cobranded image

Create profile

Create profile

Create your login

Your password needs to be 8 characters or more, including an uppercase letter, a lowercase letter, a number, and a symbol

Basic Info
Contact Info
Emergency Contact Info
Additional Info
What do you want to hear about?
Account Management Subscribe to reminders & notifications
Schedule Updates A heads-up before bookings or when you schedule changes
News & Promos Updates on events and our latest offers
Liability waiver
Algemene Voorwaarden Bodyvita
for English scroll down

1. De overeenkomst
1.1. De overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak per telefoon, mail of in persoon voor het volgen van een Pilates-training.
1.2. Voor de aanvang van de training moet een inschrijfformulier ingevuld en voorzien van een handtekening ingeleverd worden bij de trainer van Bodyvita.
2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid
2.1. Het volgen van Pilates-trainingen is geheel voor eigen risico van de klant. 2.2. Bodyvita is niet verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de klant, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de Pilatestraining.
3. Betaling
3.1. De klant dient het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de Pilatestraining. De betaling kan voldaan worden via een overboeking op de rekening van Bodyvita, via een pinbetaling of contant in de studio van Bodyvita. 3.2. Indien een 10- of 20-rittenkaart wordt aangeschaft, dient de klant het verschuldigde lesgeld te voldoen vóór de aanvang van de eerste Pilates-training vermeld op de kaart.
3.3. Indien de klant niet tijdig betaalt zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Bodyvita over het verschuldigde bedrag een rente ad 4% per maand berekend, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag. Bij niet of niet-tijdige betaling zullen er ook administratiekosten ad € 20 in rekening gebracht worden
3.4. Indien Bodyvita door wanbetaling van de klant genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant komen en door Bodyvita op deze kunnen worden verhaald.
4. Geldigheidsduur rittenkaarten
4.1. De geldigheidsduur van 10-rittenkaarten is 36 weken.
4.2. De geldigheidsduur van 20-rittenkaarten is 36 weken.
4.3. De startdatum van de rittenkaart is de datum van de eerste les op de rittenkaart.
4.4. De geldigheidsduur wordt verlengd met 1 week indien er een les uitvalt wegens afwezigheid (bijv. door ziekte of vakantie) van de trainer.
4.5. Tijdige annulering van een Pilates-training door de klant heeft, ongeacht de reden, geen invloed op de geldigheidsduur van de rittenkaart.
4.6. Bij het verlopen van de geldigheidsduur vindt geen restitutie van lesgelden plaats.
5. Uitsluiting
5.1. Zolang Bodyvita niet beschikt over een door de klant ondertekend inschrijfformulier, studioreglement en algemene voorwaarden, wordt deze klant niet tot de Pilates-trainingen toegelaten.
5.2. Bodyvita heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.3. Bodyvita heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de klant zich niet aan het studioreglement houdt.
5.4. Bodyvita heeft het recht deelname van de klant aan een training te weigeren indien de lichamelijke toestand van de klant van dien aard is dat het volgen van een training onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen. De beoordeling is voorbehouden aan de trainer.
6. Annulering door de klant
6.1. De Pilates-trainingen kunnen uitsluitend gevolgd worden in overleg met de trainer en op afspraak.
6.2. Bij annulering meer dan 24 voor aanvang van de Pilates-training (op werkdagen), worden er geen kosten in rekening gebracht.
6.3. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de Pilates-training (op werkdagen), wordt het volledige tarief in rekening gebracht. 7. Annulering door Bodyvita
7.1. Bodyvita heeft het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen.
7.2. Bodyvita heeft het recht zonder opgave van redenen een Pilates-training of 10- of 20-rittenkaart te annuleren of deelname van de klant te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de betreffende les en eventueel overige reeds betaalde lessen.
7.3. Mocht een trainer door omstandigheden verhinderd zijn een of meerdere sessies te geven, dan zorgt Bodyvita voor vervanging.
7.4. Indien Bodyvita geen vervangende trainer kan aanbieden, worden de dientengevolge gemiste/te missen sessie(s) niet in rekening gebracht.
7.5. Indien aan een matles structureel 4 of minder mensen deelnemen, behoudt Bodyvita zich het recht voor een sessie te laten vervallen en klanten, in overleg, in een passende matles op een ander moment in te delen.
7.6. Indien er geen passende matles beschikbaar is, wordt de rittenkaart beëindigd en het resterende deel van het reeds voldane lesgeld gerestitueerd. 8. Vastleggen van gegevens
8.1. De persoonlijke gegevens van klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden door de trainers van Bodyvita uitsluitend voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt. Algemene Voorwaarden Bodyvita
9. Wijzingen door de klant
9.1. Indien zich veranderingen in de contactgegevens van de klant voordoen, dient een klant deze per omgaande aan Bodyvita te melden.
9.2. Elke klant is verplicht alle wijzigingen in de lichamelijke staat en medicijngebruik onmiddellijk te melden aan de trainer, ook als dit niet relevant lijkt.
9.3. Eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn niet voor rekening van Bodyvita.
10. Wijzingen door Bodyvita
10.1. Bodyvita behoudt zich het recht voor het studioreglement te allen tijde te wijzigen.
10.2. Bodyvita behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
10.3. Bodyvita heeft het recht te allen tijde prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden alleen voor losse lessen en rittenkaarten die na de prijswijziging door de klant worden gekocht.
10.4. Het geldende Studioreglement en de geldende Algemene Voorwaarden worden uitgereikt bij inschrijving, staan te lezen op de website van Bodyvita en hangen op een duidelijk zichtbare plaats in de studio.
10.5. In alle onvoorziene gevallen beslist Bodyvita.
10.6. Met de publicatie van deze Algemene Voorwaarden vervalt de vorige versie. 11. Toepasselijkheid en geschillen
11.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bodyvita betreffende deelname aan trainingen, matlessen, cursussen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
11.2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Bodyvita.
11.3 Het lesmateriaal van Bodyvita is en blijft het eigendom van Bodyvita. Niets van de inhoud van de lessen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Bodyvita.
11.4 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bodyvita is het Nederlands recht van toepassing.
12.Privacyverklaring https://www.mindbodyonline.com/privacy-policy
 
1. The Agreement
 
1.1. The Agreement shall come into effect following an arrangement made by telephone, e-mail or in person regarding participation in Pilates training sessions. 1.2. Before the sessions commence, a completed, signed registration form must be handed in to the Bodyvita trainer.
2. Own risk and liability
2.1. The Client shall take part in Pilates training sessions entirely at their own risk.
2.2. Bodyvita shall not be responsible for and cannot be held liable for damage and/or loss and/or theft of the Client’s property or for any form of physical injury incurred before, during or after the Pilates training sessions.
3. Payment
3.1. The Client shall pay the costs of the course before commencing Pilates classes. The payment can be made by bank transfer to Bodyvita’s account, by debit card or in cash at the Bodyvita studio.
3.2. In the event that a ticket for 10 or 20 classes is purchased, the Client must pay the course costs before commencement of the first Pilates training session stated on the ticket.
3.3. In the event that the Client fails to pay on time, he/she shall be deemed to be in default without a notice being required, and shall be charged interest at a rate of 4% per month, unless the statutory interest rate is higher than this, in which case the statutory interest will be charged. The interest on the due amount shall be calculated from the moment that the Client is in default until the moment that he/she has paid the amount due in full. In the event of non-payment or late payment, an administrative fee of €20 shall also be charged.
3.4. In the event that Bodyvita is forced to pass on its claim to a debt-collection agency as a result of non-payment, all judicial and extra-judicial costs arising as a result of this shall be charged to the Client and Bodyvita shall be able to recover these costs from the Client.
4. Period of validity of tickets for multiple classes
4.1. The period of validity of tickets for 10 classes shall be 36 weeks.
4.2. The period of validity of tickets for 20 classes shall be 36 weeks.
4.3. The start date of the ticket for multiple classes shall be the date of the first class on the ticket.
4.4. In the event that a class is cancelled due to the absence of the trainer (e.g. as a result of illness or holiday), the period of validity shall be extended by 1 week.
4.5. Prior notice of absence given by the Client shall not influence the validity of the ticket for multiple classes, irrespective of the reason.
4.6. Refunds will not be given in the event that the period of validity expires.
5. Exclusion
5.1. If Bodyvita has not received a signed registration form, studio regulations and general terms and conditions, the Client shall not be permitted into Pilates training sessions.
 
5.2. Bodyvita shall be entitled to refuse the Client entry to a training session if the Client has not complied with its payment obligations on time.
5.3. Bodyvita shall be entitled to refuse the Client entry to a training session if the Client does not comply with the studio regulations.
5.4. Bodyvita shall be entitled to refuse the Client entry to a training session if the Client’s physical condition is such that attending the session would entail irresponsible risks. The trainer shall reserve the right to make this assessment.
6. Cancellation by the Client
6.1. Pilates training sessions shall be held exclusively in consultation with the trainer and by appointment.
6.2. If notice of cancellation is provided more than 24 hours before commencement of the Pilates training session (on working days), the Client shall not be charged.
6.3. If notice of cancellation is provided less than 24 hours before commencement of the Pilates training session (on working days), the Client shall be charged the full fee.
7. Cancellation by Bodyvita
7.1. Bodyvita shall be entitled to change the dates and times of training sessions without giving any reason.
7.2. Bodyvita shall be entitled to cancel a Pilates training session or a ticket for 10 or 20 sessions, or to refuse the Client entry without giving any reason, in which case the Client shall be entitled to reimbursement of the amount paid for the class in question or for other sessions that may already have been paid for.
7.3. If circumstances should prevent a trainer from being able to lead one or more sessions, Bodyvita shall organise a replacement.
7.4. In the event that Bodyvita is unable to provide a replacement trainer, any session(s) that have been or will be missed shall not be charged for.
7.5. In the event that 4 or fewer people take part in a mat class on a regular basis, Bodyvita shall reserve the right to drop a session and to find another suitable mat class that they can take part in at another time.
7.6. In the event that a suitable mat class is not available, the ticket for multiple classes shall be terminated and the remainder of the fees already paid for the classes shall be reimbursed.
8. Recording data
8.1. Clients’ personal data is strictly confidential and shall be used by Bodyvita’s trainers exclusively for administrative and training-related purposes. Bodyvita’s General Terms and Conditions
9. Amendments by the Client
9.1. In the event that the Client’s contact details change, he/she shall be required to inform Bodyvita immediately.
9.2. Each Client shall be required to inform the trainer immediately of any changes to their physical condition or use of medications, even if this may not seem relevant.
9.3. Possible consequences that result from non-compliance with these terms and conditions shall not be borne by Bodyvita.
10. Modifications by Bodyvita
10.1. Bodyvita shall reserve to right to amend the studio regulations at any time. 10.2. Bodyvita shall reserve to right to amend these General Terms and Conditions at any time.
10.3. Bodyvita shall be entitled to alter its rates at any time. This shall only apply to individual classes and tickets for multiple classes that the Client buys after the rates have been altered.
10.4. A copy of the applicable Studio Regulations and the applicable General Terms and Conditions shall be handed out at registration. These documents are also available on Bodyvita’s website and are on display in a clearly visible place in the studio.
10.5. In any unforeseen circumstances, Bodyvita shall reach a decision.
10.6. The publication of these General Terms and Conditions shall replace the previous version, which shall no longer be valid.
11. Applicability and disputes
11.1 These terms and conditions shall apply to all of Bodyvita’s agreements regarding participation in training sessions, mat classes, courses and other forms of training or the provision of advice in the broadest sense of the word.
11.2. Any deviations from this Agreement shall only be binding if confirmed by Bodyvita in writing.
11.3 Bodyvita’s teaching material is and shall remain the property of Bodyvita. Reproduction and/or publication of the content of the classes shall be forbidden in any form and any manner, be it electronically, mechanically, recordings or any other way, without the prior written consent of Bodyvita.
11.4 Dutch law shall apply to all of Bodyvita’s agreements and offers.
12.Privacy policy https://www.mindbodyonline.com/privacy-policy
 
 
More…
I agree to the Bodyvita liability waiver

Already have an account? Sign in

Modal-loader